Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Freya

Freya je bývalý goa'uld - respektive hostitelka goa'ulda. Na Cimmerii se svého parazita zbavila vlivem zařízení zvaného Thorovo kladivo a následkem traumatu během oddělování utrpěla rozsáhlou ztrátu paměti (která se týkala zejména předané genetické paměti symbionta).

Podle vlastních slov je více než 300 let stará - její fyzický věk je však maximálně 25 let.

Minulost[]

O své minulosti se Freya zmiňuje velmi sporadicky a zpravidla jen v souvislosti s vysvětlováním příčin nastalých komplikací, které mají kořeny v jejím dřívějším jednání.

Je o ní známo, že pochází z Cimmerie a v dospívání se stala hostitelkou goa'ulda, který přijal její jméno, jako formu pohany pro bohyni, která se na Cimmerii uctívá (a po které Freya dostala jméno). Jakým způsobem došlo k tomu, že se Freya stala hostitelkou, není uspokojivě vysvětleno - vzhledem k přítomnosti Thorova kladiva, není možné aby se tak stalo v její domovině.

Freya

Freya se brzy stal jedním z nižších Vládců soustavy a těžila z mnoha spojenectví s jinými goa'uldy, které neváhala zradit tehdy, když jí to mohlo přinést nějaký prospěch. Je o ní známo, že byla spojena například i s Apophisem, Bastet, vystupovala pod jménem Sachmet, spolupracovala s Klefashem a Ra... Valnou část těchto dřívějších spojenců však Freya dříve nebo později znepřátelila, tím, že zradila a stala se tak štvancem, což pravděpodobně vedlo k jejímu exilu na Cimmerii a následnému oddělení od symbionta (krátce před tím se však setkala a spolupracovala s goa'uldem Quetesh). Také se potvrdilo, že má dceru jménaem Layla , která je hostitelkou goa'uldského potomka Bastet .

Na doporučení Thora a přímluvu Tok'rů potom byla přijata do SGC jako poradce. Tato funkce ale byla ovlivněna porušenou pamětí (následkem traumatu), proto se gen. major Hammond rozhodl ji nasadit do týmu SG-13, kde ji navíc mohl (ze své pravomoci) ochránit před požadavky NID na detailnější (psychologicky invazivní) zkoumání.

Freya sama o sobě tvrdí, že bývala Ashrakem - elitním goa'uldským vrahem. Pro toto tvrdzení neexistují přímé důkazy, i když bylo prokázáno, že umí dobře zacházet s výbavou, kterou Ashrakové používají

Současné zařazení[]

Člen SG-13

Specializace[]

Freya

Expert přes Goa'uldy a jejich technologii

Psychologický profil[]

Ani opakovaná vyšetření a testy neprokázaly, že by testovaný subjekt (jménem Freya) byl (po psychické stránce) do větší míry negativně ovlivněn svým dlouhodobým soužitím s goa'uldským symbiontem. Komise přesto odmítá vydat v této věci závěrečnou lékařskou zprávu a vyhrazuje si právo na pravidelná sezení a kontroly, které by měly být opakovány nejméně každé 3 měsíce.

Za znepokojivý považuje komise zejména výpadek paměti v souvislosti s obdobím, kdy se Freya stýkala s goa'uldskými vládci a také neochotu či neschopnost pracovat se sdílenou genetickou pamětí, která by měla zůstat v podvědomí po spojení s parazitem. V této věci někteří členové komise navrhují převoz subjektu do zařízení Nellis, kde by bylo možné pomocí stimulace příslušnách mozkových center (a s pomocí medikamentů) obnovu těchto vzpomínek urychlit.

Ohledně své práce v terénu v rámci týmu SG-13, pod velením plukovníka Parkera, nebyla Freya shledána nezpůsobilou, i když podle dr. Gentryho je toto její nasazení "zbytečným rizikem, které by mohlo vyústit ve ztrátu zdroje zásadních strategických informací o nepříteli."

Podle testů projevuje Freya latentní sklony k násilí a výbuchům hněvu, ale zároveň u ní byla konstatována i velká míra sebeovládání a vysoké sebevědomí. Pokud její velící důstojník zohlední tyto její povahové rysy během plánování akcí, může být užitečným operativcem, bude-li zapojena do týmových operací. Pro samostatné operace se (na základě výše uvedených faktů) spíše nehodí.

Advertisement